යා යුතුම හින්දා,,,

|

නොසිඳෙනා කඳුළක්,,,,දෙනුවනේ රඳවා තියන්,,,,
ගිලිහෙනා පැතුමක් ,,,සුසුමකින් සඟාවා තියන්,,,
අරමුණක් සරණක් සොයා නොව,,, යා යුතුම හින්දා,,,
මිදී යන්නෙමි ඔබේ සෙනෙහෙන් මේ ලෙසින්,,,

සසර දිගු දුර වන්දනාවේ ඔබත් උන්නා මා ලඟින්,,,
මාත් නොවෙනස් සිතින් ලන්වී ඔබෙන් වින්දා පෙම් සුසුම්,,,
ඒත් හිමිකම් නැති සෙනේ අද රැඳී ඉන්නද කොයි ලෙසින් ලන්වී,,,
කොයි ලෙසින් ලන්වී,,,

ගඟන තරු මිණි වන්දනාවේ සඳක් සෙව්වා ජීවිතෙන්,,,
අතර සඳ මිණ මගේ නොව බැව් දැනී හැඬුනා මා නෙතින්,,,
අතැර යන්නට සිතක් නැතිමුත් දුකින් යන්නේ මේ ලෙසින් වෙන්වී,,,
මේ ලෙසින් වෙන්වී,,,

0 comments: