මහගිරි දඹ නැග පැතුමක් පැතුවා

|

නල්ලතන්නියෙන් සිරිපා වැඳුමට
සක්මන් ගමන් ගිය,,,
නඩෙන් වෙන්වුනා ගෙත්තම් පහනෙදි
සිත්තම් වෙලා ඔබ,,,

මත්තෙන් මත්තෙම හිත් පැටලුනු සේ,,,
සිව්නෙත් කතාකොට,,,
යන්තම් අත්මත වත්තම් වූවා ,,,
සෙනෙහෙන් වගේ ඔබ,,,

විස්කම් මැදුරක් වාගේ දැනුනා,,,
සැනසුම් වදන් පෙළ,,,
මහගිරි දඹ නැග පැතුමක් පැතුවා,,,
සිරිපා පියුම වැඳ,,,,

0 comments: