හිනැහෙන්න දිනක් ඒවි,,,අපි ආදරෙන් දිනුම්

|
පෙම් කඳුලු පුදසුනේ හිත රැඳී නුඹේ නමින්,,,
දෙනුවනින් විසිරෙනා,,, කඳුලු මල් දමින්,,,
සෙනෙහසින් පෙරා දන්,,, දුන්නු විජිතයෙන්,,,
අපේ වේවිනම්,,, අපි ආදරෙන්  දිනුම්,,,

රන් පාට සේල  පිළි වියා නුඹෙ නමින්,,,
සරසන්න හිතයි රණේ රුව ලෙසින්,,,
තරු ඇතුරු යහනෙ සැතපිලා පෙමින්,,,
සනසෙන්න හිතයි දේවී ,,,ඔබ මගේ කරන්,,,

පෙම් පාට සායමින් පීදිලා සුබ දසුන්,,,
සඳ කුමුදු මල් පිපේ නුඹෙ නමින්,,,
දුක කඳුලු අතර දියවෙලා ගොසින්,,,
හිනැහෙන්න දිනක් ඒවි,,,අපි ආදරෙන්  දිනුම්,,,

0 comments: