දුර යන්න එපා කඩා වැටෙන හීන වැඩි නිසා

|

සිත් අහස පුරා ආදරයක් සිත්තම් කරලා,,,
ඔබ මැවූ හීන රටා අතර නෙතු බොඳ කරලා,,,
දුර යන්න එපා කඩා වැටෙන හීන වැඩි නිසා,,,
සඳ මා නුබේ නිසා,,,

පැතුම් පොදිහොවා,,,සිතින් විඳින මා,,,
ඔබෙන් සොයන ආදරයක මහිම නෙතු අයා,,,
එත් ඔබට නොපෙනෙන හැටි පුදුමයක් තමා,,,

සිතින් පෙම් පුරා,,,සුසුම් වල දොවා,,,
ඔබෙන් උරුම ආදරයක කඳුලු බිඳු ගලා,,,
දෙනෙත් මතින් ගිළිහෙන හැටි පුදුමයක් තමා,,,

0 comments: