අහිමියි අපට අපි සඳවතී

|

සරසන්න වුනත් සනසන්න වුනත්,,,
පින් නොමති වුනත් හද පුද සුනේ,,,
රැකගනිමි සිතින් ගෙන මලක් ලෙසින් ඔබ,,,
සිතින් වුනත් ලඟ රැඳි සෙනේ,,,,

වියවුල්ම ගෙනා සුසුමන්ම තනා,,,
කඳුලින්ම ලියවුනා පෙම අපේ,,,
තහනම්ම නොවූ සරදමක් වගේ,,,
ඉරණමින් ලිවූ හිමි නැති සෙනේ,,,

තැලි මාල දමා,,,මනමාලි වෙලා,,,
රන්කූඩු තැනූ සිහිනේ මගේ,,,
බොඳවීලා ගියා පැතුමන්ද ලිහා,,,
අහිමියි අපට අපි සඳවතී,,,

1 comments:

සොඳුරු සිත said...

ඔබට මා හිමි නෑ..........
මටද ඔබ හිමි නෑ........