උපන් බිමේ මිය ගියත් මෙසේ

|

කිලිනොච්චිය මහ සටන් බිමේ,,,
සටන නිමානැතිවුනත් දිනේ,,,
ලයට වැදුනු වෙඩි වලට වැඩී,,,
සතුරන් හමුවේ යෙදූ බලේ,,,

ලය සිදුරුව ලේ ගියත් මෙසේ,,,
සිතට දුකක් නෑ රටනෙ අපේ,,,
සුලු මොහොතයි තව ඉතිරිව ඇත්තේ,,,
රණ ජය සිකුරුයි ලක් දෙරණේ,,,

උපන් බිමේ මිය ගියත් මෙසේ,,
දූට කියන්නට එපා අපේ,,,
බිරිඳ සිහිවුනත් මියෙන වෙලේ,,,
මෙයයි යුද බිමක නිතර වුනේ,,,

0 comments: