යාලු මනාලය ලෙසින්

|

මල් කළඹක් වෙනුවට මල් වඩමක් මo,,,
ඔබට දෙන්න ගෙන ආ බැව්නම්,,,
එපා සිතන්නට සිහිනයකින් වත් ,,,
නොදැන වූ දෙයක් වේ මෙයනම්,,,

යාලුකම නිසා යාලු මනාලය ලෙසින්,,,
ඔහුසමග ආවත් මන්,,,
හාන්කවිසියක් දැන උන්නේ නෑ ,,,
ඔහුගෙ මනාලිය ඔබ බැව්නම්,,,

හේතු නොදන්වා මාහට සමුදී,,,
ගියත් ඔබ එදා මන් ගාවින්,,,
ඉතින් අඩන්නට එපා සුබ දිනේ,,,
යළිත් අසරණයි මා මෙලෙසින්,,,

1 comments:

Anonymous said...

කෙනෙක්ගෙ හිතට දැනෙන්න ඔයාට ලියන්න පුලුවන්. දිගටම ලියන්න.ලියන එක නවත්වන්න එපා.

දරුවගෙ අම්ම.