|
අපට උරුම කඳුලුම විතරයි දේවී,,,,
ඔබේ සුවඳ මා සිත පීරයි යාවී,,,
ලoව ඉන්න පිo නැති හින්දයි පෑරී,,,
හිත් රිදෙන්නෙ කඳුලින් සුසුමින් බේරී,,,

දුර කඳු මුදුනින් එන ,,,සීතල මීදුම්,,,
මට කියයි නිතර ඔබේ නයණ තෙත්කළ කඳුලැල්,,,
හිරු උණා දමා එන උණුසුම් කිරණක රස්නෙන්,,,
දැනෙනවාද මා ළැම යට ඇවිලෙන ගිණිදැල් ,,,

සඳ මනාළි වී හැම රෑකම දුන් සුව සිසිළැල්,,,
හිරු මකා දමයි නිතරම අපෙ ප්‍රේමයෙ සැමරුම්,,,
හිත් උදම් වෙලා දුක් වින්දත්  දෙතැනක ලසොවින්,,,
දුර නොයා ඉඳින් සොඳුරී ඔබ මා ගැන තරහින්,,

0 comments: