දෙනෙත් මත ඉනූ කඳුලක්

|
දෙනෙත් මත ඉනූ කඳුලක්,,,කොපුල් මත තෙමා,,,
සුරත් මත ගලා හැලුනේ ,,,ඔබෙ නමින් හඬා,,,
තලත් හද මගේ එතරම්,,,දුක් ගොඩක් ගෙනා,,,
ඔබෙන් තොර ලොවක් නොපෙනෙයි,,,ලඟ නැතත් මෙදා,,,

උයන් තුරු යටින් ලoවී,,,ගිය ගමන් එදා,,,
පෙමින් බැඳි සුරත් ලනoවී,,,උන් මතක සොයා,,,
ගිමන් පිරි ගමන් යයි සිත,,,යලිත් මා දවා,,,
යළිත් මා දවා,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

සිනා ගෙන ඇවිත් මාසිත් රඟහලක් කළා,,,
සින ගෙන ගිහින් යළි සිත මළගමක් වෙලා
ඒත් සිත සොයන්නේ ඔබෙ සුවඳ තමා,,
ඔබෙ සුවඳ තමා,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,