ආරාධනා

|
මනහාර සෞම්‍යයාමේ,,,
මදු මිහිරි රන්ජනාවී,,,
මියුරු තෙපුල් වශීකළා,,,
මා හද උම්මාදිණී,,,

කුoකුම තවරාලා,,,
අන්ජන ගල්වාලා,,,
මිහිරාවී,,ඉමු ලන්වී,,,
මහද යහනේ සැතපිලා,,,

සුන්දර රූසෝබනී,,
මන්දිරෙ මා හා වෙලී,,,
පෙම් සාගරේ ,,,රස මිහිර දී,,,
සැනසී රැඳෙනයි ආරාධනා

0 comments: