ඉවසමු අපි සඳසාවී,,,

|

සුදු සඳ මඩලට තුරුල්වෙලා,,,
සුවෙන් නිදන සඳ සාවී,,,
මගෙ හද මඩලට තුරුල්වෙලා,,,
සෙනෙහස දෙන මගෙ ප්‍රේමී,,,
සඳෙන් වෙන් නොවන සාවි ලෙසින් මා ,,,
සසර පුරා සීදේවී,,,
නුබයි මගේ සඳ සාවී,,,

සඳ මත තැවරුනු හිමකිරණින්,,,
සිසිල බෙදන මගෙ දේවී,,,
සඳ තනිකරලා යන්න එපා,,,
කවදාවත් සඳ සාවී,,,
නුබයි මගේ සඳ සාවී,,,

රැඟුම් වැයුම් මැද මගුල් සිළෝ මැද ,,,
ළඟට ගන්න සීදේවී,,,
නැකත් තාම නෑ හීන ගණිනවා,,,
ඉවසමු අපි සඳසාවී,,,
නුබයි මගේ සඳ සාවී,,,

0 comments: